ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรีน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ฝ่ายปฐมวัย