ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก รอบสี่
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2558 , ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง

ตราสัญลักษณ์

3d

     "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ทุกด้าน" การศึกษาพัฒนาคน  พัฒนาชาติ  "การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดี่ยวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี  มีการฝึกจิตให้เป็นคนดี  จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง   (มล.ปิ่น  มาลากุล)   การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลทุกท้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนที่เป็นบุคคลครบทุกมิติ (Wholistic)  เป็นการมองคนทุกมิติของชีวิต  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การตัดสินใจ   ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งสูงสุด  กับเพื่อนบ้าน  สังคมกับธรรมชาติ  โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง  ในทุกมิติถ้าเรามองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนที่ผ่าน ๆ มา  เราได้มองคนสมองโต  คนเก่ง  แต่จิตใจคับแคบ  เห็นแก่ตัว