ปรัชญาโรงเรียน

ps1

ปรัชญา
     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
คำขวัญ

     ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 praya1  praya2  praya3  praya4  praya5  praya6