โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider
Address:
100 หมู่13 ตำบลชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
บุรีรัมย์
Phone:
044-611-980,612-274,
Fax:
044-613-984
Mobile:
044-612-460-2
Send an Email
(optional)