radio

รับฟังวิทยุออนไลน์

มีปัญหาการรับฟังที่นี่   

 winamp     chrome      safari     apple 

 

Untitled-1

album     บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมารีย์เรดิโอ วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกอากาศจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านทางรายการคาทอลิกกับการศึกษา ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.11 นาฬิกา

เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการศึกษาของคาทอลิกในสังคมปัจจุบัน โดยเน้นการนำพระวรสารของพระศาสนจักรมาบูรณาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำรงชีวิตบนหนทาง ความจริง และชีวิต ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้

 

ภาพโดย :  สมบัติ  พิมพ์จันทร์

รายงาน  :  สมบัติ  พิมพ์จันทร์

Date    :  10 กรกฎาคม  2556