ทุกวันอาทิตย์เชิญท่านผู้ฟังรับฟัง การถ่ายทอดสดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ทางสถานีวิทยุมารีย์เรดิโอ (Marieradio.ms.ac.th)  เวลา 08.00-10.00 น.  ณ วัดแม่พระแห่งสายปรคำศักดิ์สิทธิ์