radio

รับฟังวิทยุออนไลน์

มีปัญหาการรับฟังที่นี่   

 winamp     chrome      safari     apple 

 

Untitled-1

      บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย RVS RADIO 103.50 MHz คลื่น วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น 103.75 MHz และคลื่นมารีย์เรดิโอ 105 MHz เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการออกอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้มีคราว ๆ ดังนี้


1. เรื่องการโฆษณา เนื่องจากวิทยุของเราจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ วิทยุสาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน และสาธารณชน จึงไม่มีการโฆษณา แต่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับหน่วยงานได้
2. เพื่อเป็นการติดตามการใช้กฎหมายจากภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสถานีวิทยุเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
3. การร่วมออกอากาศ Share Link ทั้ง 3 สถานีเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะ
4. ร่วมกันนำภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมให้ความรู้แก่สาธารณะ เพื่อเตรียมบันทึกเสียงออกอากาศ ทั้ง 3 สถานี ตามคำสั่งสอนของพระศาสนจักร
5. การเปิดเพลงก็ให้เป็นการเปิดเพลงทางคริสตศาสนา
6. การนัดการประชุมสัญจร ตามสถานีวิทยุต่าง ๆ โดยลำดับต่อไปจะร่วมเดินทางไปประชุมที่ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พรัอมกับมีการบันทึกผลการดำเนินงาน รายงานให้สภาสังฆราช แห่งประเทศไทยทราบในลำดับต่อไป
ประชุมวิทยุกระจายเสียงในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา " บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย