Black Ribbon
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ขนาดใหญ่ ปี 2558

line

 

board5

1ek1

2jamnen1

socialmedia

 

vdo channel

 

news1

2559

news

 

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mrv.ac.th

โรงเรียนมารีย์รักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม

http://www.mrr.ac.th

โรงเรียนเซต์โยเซฟศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.stjosephsubanhan.blogspot.com

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.theresa.ac.th

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

อำเภอปะคำ จังหวัดบุีรัมย์

http://www.md.ac.th

โรงเรียนมารีพิทักษ์

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.mpt.ac.th

         โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.rvs.ac.th

MBAC

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mbac.ac.th

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

http://muc.ac.th

มารีย์แก้งคร้อ

อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

http://www.mาา.ac.th

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.swnr.ac.th

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.ms.ac.th

lms

lms 02  lms 01

lms 03  lms 04

lms 05  lms 06

lms 076  lms 08