โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

อัตลักษณ์โรงเรียน

as3

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

 as1

เอกลักษณ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
      มารยาทดี มีวินัย แต่งกายสะอาด

คุณลักษณะของนักเรียน
     รักเมตตา
           รักตนเอง และรักผู้อื่น เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย
     ซื่อสัตย์
           ดำรงอยู่ในศิลธรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
      กตัญญู  
           เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน
      พอเพียง
           พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย รอบคอบ และมีความสุข

 

as2