โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

ปรัชญาโรงเรียน

ps1

ปรัชญา
     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
คำขวัญ

     ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 praya1  praya2  praya3  praya4  praya5  praya6