ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก รอบสี่
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2558 , ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

ps1

ปรัชญา
     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
คำขวัญ

     ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 praya1  praya2  praya3  praya4  praya5  praya6