โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

ปรัชญาโรงเรียน

ps1

ปรัชญา
     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
คำขวัญ

     ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 praya1  praya2  praya3  praya4  praya5  praya6