โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3