โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

วิสัยทัศน์

vi1

   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  มุ่งสู่สากล ”

 pic