ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก รอบสี่
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2558 , ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่ ปี 2560
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์

vi1

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครู

คุณภาพด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล

 pic