โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

line

head

newstu63 

board5

1fr

2sister1

3siater2

socialmedia

 

vdo channel

 

news1

11

22

33

news

 

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mrv.ac.th

โรงเรียนมารีย์รักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม

http://www.mrr.ac.th

โรงเรียนเซต์โยเซฟศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.stjosephsubanhan.blogspot.com

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.theresa.ac.th

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

อำเภอปะคำ จังหวัดบุีรัมย์

http://www.md.ac.th

โรงเรียนมารีพิทักษ์

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.mpt.ac.th

         โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.rvs.ac.th

MBAC

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mbac.ac.th

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

http://muc.ac.th

มารีย์แก้งคร้อ

อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

http://www.mาา.ac.th

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.swnr.ac.th

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.ms.ac.th

lms

lms 02  lms 01

lms 03  lms 04

lms 05  lms 06

lms 076  lms 08

vi1

   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  มุ่งสู่สากล ”

 pic